30 Iulie 2015

Categorii scutite de plata asigurărilor

 

Categoriile de persoane care beneficiază de asigurare, fără plata contribuției, sunt prevăzute la art. 224 alin. (1)  din Legea nr. 95/2006, republicată, la art. 154 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și la art. 164 din Legea educației naționale nr. 1/2011 (pentru studenții – doctoranzi).

Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Decizia a fost luată prin Ordonanță, aprobată de Guvernul României în data de 21.01.2015, în legătură cu Legea 571/2003 privind Codul Fiscal. Prin urmare, au fost exceptate de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate anumite categorii de persoane și s-au clarificat categoriile de venituri pentru care NU va fi datorată contribuția de asigurări sociale de sănătate. 

Categorii de asigurați scutiți de plata contribiției la FNUASS

1

Copil în cadrul familiei.

2

Copil încredinţat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat.

3

Tineri cu vârsta 18-26 ani care sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă.

4

Tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului şi nu realizează venituri din muncă sau nu sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.

5

Studenţi-doctoranzi scutiţi de plata contribuţiei, prevăzuţi la art. 164 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

6

Soţ, soţie, părinţi fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate.

7

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat.

8

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

9

Persoanele prevăzute la art. 3 alin.(1) lit. b ) pct.1 din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

 

10

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare.

11

Persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 1989, cu modificările ulterioare.

12

Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri.

13

Femei însărcinate sau lăuze, dacă nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe ţară.

14

Persoanele incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse.